Powrót do Cmentarz

Regulamin cmentarza

Cmentarz Parafialny w Fałkowie

REGULAMIN

I. Przepisy ogólne

1. Cmentarz Parafialny w Fałkowie jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Rzymskokatolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Parafii i innych osób w tym spoza Parafii, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swą misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.

2. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Fałkowie.

3. Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Zarządca Cmentarza – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii, do którego zadań w szczególności należy:

a) prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym prowadzenie Księgi Zmarłych oraz Księgi Cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją cmentarza,

b) przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz sprawowanie nadzoru nad jego urządzeniem,

c) obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych

d) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych i związanych z funkcjonowaniem cmentarza,

e) utrzymywanie porządku i konserwacja urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza,

f) wykonanie czynności administracyjnych związanych ze zgłoszeniem usługi pogrzebowej przez firmę pogrzebową.

4. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.

5. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu, grobów i nagrobków, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu.

6. Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą stosowane środki prawne i administracyjne.

7. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.

8. Usługi pogrzebowe wykonuje zewnętrzna firma pogrzebowa wybrana przez rodzinę zmarłego i zatwierdzona przez Administratora Cmentarza.

II. Postanowienia porządkowe

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.

2. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

3. Na terenie cmentarza zakazuje się:

• zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

• zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki i miejscami do tego przeznaczone,

• przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów.

• wprowadzania zwierząt.

• niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,

• wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych oraz wyrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza.

• prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek.

• zabudowania grobu wykraczającego poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych itp. bez zgody Zarządcy Cmentarza.

• wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza,

• handlowania i zarobkowania bez zgody Zarządcy Cmentarza,

• samowolnego wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich.

4. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia drzew, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.

5. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

6. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Gruz i odpady z budowy pomników zobowiązana jest zabrać ze sobą firma wykonująca usługę.

7. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

8. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

9. W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń pomnika dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana Zarządca Cmentarza jest upoważniony do zlecenia rozebrania pomnika, a dysponent grobu nie ma prawa do odszkodowania.

10. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu przez dysponenta.

11. Zarządca Cmentarza załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty.

12. Zarządca Cmentarza ma prawo kontroli na terenie cmentarza pojazdów i osób oraz przewożonych lub przenoszonych materiałów.

13. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp do wszelkiej działalności na terenie cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy Cmentarza.

III. Rodzaje miejsc pochówku. 

1. Na cmentarzu mogą być następujące miejsca pochówku:

a) grób ziemny (mogiła) stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami i zasypuje wydobytą z tego dołu ziemią.

b) rabatka – grub ziemny jak wyżej obłożony obrzeżem lub kostką brukową.

c) grób murowany (grobowiec, pomnik) stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami, nad którymi wykonane jest sklepienie.

2. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:

Grób pojedynczy: ok. 220 cm x 140 cm;

Grób podwójny: ok. 220 cm x 280 cm.

Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą Cmentarza.

3. Istnieje możliwość chowania ciał zmarłych w grobach dwupoziomowych (groby głębinowe) przy zachowaniu przepisów prawa.

IV. Prawo pochowania i dysponent grobu.

1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

– pozostały małżonek/małżonka,

– krewni zstępni i krewni wstępni,

– krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa,

– powinowaci w linii prostej do l stopnia.

2. Każdy grób powinien mieć dysponenta, który w momencie dysponowania grobem jest jedyną osobą, która może rościć sobie prawa do grobu, chyba że upoważni do tego inne osoby, co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

3. Prawo do dysponowania grobem otrzymuje osoba, której dane zostały wpisane do Księgi Cmentarnej oraz uiszczona została opłata za grób.

4. W przypadku śmierci dysponenta grobu prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.

5. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie. Zrzeczenia można dokonać tylko w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

V. Pochówek w istniejących grobach

1. Po upływie 20 lat, jeśli nie było wnoszone żadnych opłat, grób może być przeznaczony do ponownego pochówku tzn. Zarządca Cmentarza ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.

2. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca Cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na okres 10 lat.

VI. Opłaty

1. Zarządca Cmentarza pobiera opłaty związane z zarządzaniem cmentarzem. Wpływy są przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu,  itp.

2. W szczególności opłaty są pobierane z tytułu:

a) wznowienie – opłata roczna w wysokości 50 zł;

b) rezerwacji miejsca – ofiara dobrowolna.

3. W przypadku pochówku szczątków osób ekshumowanych z innego cmentarza stosuje się te same opłaty, co w przypadku innych pochówków.

4. W przypadku grzebania ciała jednej osoby i wyrażenia chęci zarezerwowania miejsca obok na pochowanie w przyszłości (np. współmałżonka) wraz z pokładnym należy pokryć koszt rezerwacji miejsca.

2. Minimalny okres wznowienia wynosi 1 rok, maksymalny 10 lat.

VII. Rezerwacja miejsca na cmentarzu

1. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu na zasadach takich jak w przypadku wznowienia.

2. Przy pochówku osoby, która ma miejsce zarezerwowane, pobiera się wznowienie za min. 1 rok, odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji miejsca.

VIII. Likwidacja grobu

1 .Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.

2. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminach określonych w grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji.

4. Pomnik zdjęty z likwidowanego grobu zostaje odłożony na specjalne składowisko, gdzie w ciągu 6 miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu. Po tym terminie Zarządca Cmentarza Parafii może poddać go utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta grobu.

5. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

IX. Stawianie nowych i wymiana starych pomników

1. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę Cmentarza. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne.

2. Wszelkie elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

X. Ekshumacja

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osobę uprawnioną wyłącznie:

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,

b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.

2. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarządcę Cmentarza na minimum 7 dni przed ustalonym terminem.

XI. Przeniesienie grobu

1. Istnieje możliwość przeniesienia szczątków osób pochowanych w innych miejscach i pochowania ich na tutejszym cmentarzu w nowym grobie lub grobowcu bądź już w istniejącym grobie głębinowym lub grobowcu.

2. W tym celu osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić Zarządcy Cmentarza stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w Księdze Cmentarnej, ustalić czas i miejsce pochówku oraz dokonać stosownych opłat.